preskoči na sadržaj

Osnovna škola Donja Dubrava

Novosti

Javni poziv za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 11. 11. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
40328 Donja Dubrava, Krbulja 21
KLASA:112-01/20-01/27
URBROJ:2109-26-20-01-1
Donja Dubrava, 11.11.2020. godine
 
 
Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti  u Međimurskoj županiji  za školsku godinu 2020./2021.“, Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja 21, Donja Dubrava, raspisuje
JAVNI POZIV
za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi
 
1. Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj (m/ž), nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno radno vrijeme najdulje do kraja nastave godine 2020./2021. tj. 18.06.2021. godine
Mjesto rada: Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja 21, 40328 Donja Dubrava
Kandidat treba udovoljavati sljedećim kriterijima ( sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18,59/19 i 22/20):
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika
  • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela
Prednost imaju kandidati sa završenom edukacijom za pomoćnike u nastavi no ona nije uvjet.
Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti: životopis,  domovnicu ili dokaz o državljanstvu, svjedodžbu ili diplomu o stečenoj stručnoj spremi,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela (ne starije od dana objave javnog poziva) i dokaz o prethodno završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi. Svi dokumenti dostavljaju se u preslikama.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na javni poziv dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave javnog poziva na adresu Škole: Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja  21, 40328 Donja Dubrava, s naznakom „ Za javni poziv – pomoćnik u nastavi“.
Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem web stranice škole http://os-donja-dubrava.skole.hr/
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prijavom na javni poziv pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Donja dubrava, a koje dobrovoljno navodite u životopisu odnosno koji su dostupni iz priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva.
Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Donja Dubrava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Javni poziv je otvoren do 19.11.2020. godine.
 
                                                                                                        Ravnateljica škole
                                                                                                                 Mirjana Ribić
 
 

 
 

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka roditelji svih učenika OŠ Donja Dubrava dali su pisanu suglasnost za objavu fotografija i osobnih podataka učenika.

 
 > NASLOVNICA - NOVOSTI
CMS za škole logo
Osnovna škola Donja Dubrava / Krbulja 21, HR-40328 Donja Dubrava / os-donja-dubrava.skole.hr / ured@os-donja-dubrava.skole.hr
preskoči na navigaciju